הדפסת עמוד זה

דף עדכון 162 | 15.07.2017 | כ"א בתמוז ה'תשע"ז

העדכון השבועי של מועצת המכינות הקדם צבאיות.

15/07/2017

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.

שבוע טוב!
תחת חום כבד וכניסה כמעט מלאה לחופשה של המכינות אנחנו במועצה כבר עמוק בהכנות השנה הנכנסת.
השבוע נתכנס לאסיפה כללית שבה גם נבחר ועד חדש ויבחרו היור"ים. ההכנות נערכו השבוע בישיבת הועד.
הועד גם הכריע ביחס לבתי המדרש, בקיצור יש עניין.
מחכים לכם ביום אסיפה והיערכות הפרוייקטים ביום חמישי.
נתראה!

תאריכון

בחירות לועד וליו"ר

בהתאם לתקנון המועצה נתכנס כמדי שנתיים לבחירות יו"ר וועד.
להלן פירוט הכללים המעומדים ודרישות הסף.
בהצלחה לכולנו ואנא הגיעו עם החלטה מצד המכינה באשר למועמדים.

כללים

1. מועמדות ליו"ר משותף:
לפי התקנון רשאי להציע עצמו (או להיות מוצע ולהסכים לכך) כל ראש מכינה המשמש בתפקידו זה חמש שנים לפחות במצטבר ובכלל זה ב-3 השנים האחרונות טרם הגשת מועמדותו.

במידה ומוישי יציע מועמדותם, עליו לקבל הסכמת 2/3 מקולות המצביעים, כפי שאירע בבחירות הקודמות (מוישי ודני באוגוסט 13, מוישי באוגוסט 15)  מאחר והוא משמש בתפקידו יותר מ-2 קדנציות.
יש לבחור שני יו"רים אחד מהמכינות התורניות ואחד מהמכינות הכלליות.

על המציעים עצמם לקחת בחשבון כי מדובר בתפקיד הדורש בממוצע לפחות יום בשבוע באזור המרכז וכן נסיעות וישיבות רבות עם גורמים שונים ועל המכינה ממנה בא המועמד להיערך בהתאם.
חשוב: מצורף מסמך הגדרת תפקידים הקובעת בין השאר שהיו"רים ייפגשו בימי חמישי אחת לחודש (בין ישיבת ועד לישיבת ועד) למשך של כ-4 שעות לישיבת הנהלה פעילה שתכלול את 2 היו"רים את דני (מנכ"ל) תמר (סמנכ"לית) ואסף (תורניות), ובמידת הצורך את דודו.
חלק מהישיבות יהיו ישיבות כספיות ויצטרפו אליהן חברי ועדת כספים שימל, שי ואביעד פרקש

2. מועמדות לחברות בועד- ראשי ומנהלי מכינות
לפי התקנון כל ראש מכינה או מנהל מכינה המכהן בתפקידו שנתיים ומעלה רשאי להציע עצמו ואין רוב מיוחס הנדרש לבחירתו גם אם זו איננה קדנציה ראשונה.
ישנם 8 חברי ועד שצריכים להיבחר מקרב ראשי ומנהלי המכינות:  לפחות 3 מהתורניות, לפחות  3 מהכלליות לפחות 1 ממכינה של נוער פריפריאלי ולפחות 2 מהם מנהלים (יש לקחת בחשבון שחלק מהתכונות מוכללות אצל מועמד אחד).
המועמדים צריכים לקחת בחשבון ישיבה חודשית וחברות פעילה ויוזמת.

3. מועמדות לועד - נציגי ציבור
לפי התקנון יש לבחור 2 נציגי ציבור בועד לתקופה ארוכה (עשר שנים). יוחנן נבחר באוגוסט 13 ויש צורך בנציג ציבור נוסף.

מועמדים נכון למוצ"ש כ"א בתמוז תשע"ז 15 ביולי 2017: (ההרשמה תיסגר ביום שלישי ה-18 ביולי כ"ד בתמוז ותופץ)
מועמדים נוספים ובעיקר מועמדות, נוכחותכן חשובה וחסרה:

מועדמים ליו"ר מהתורניות:
הרב יצחק ניסים- מכינת אלישע
הרב חיים ברוך- מכינת עצם

ליו"ר מהכלליות
ד"ר שמריהו בן פזי – מכינת אדרת
הרב יניב מזומן- מכינת לכיש

לועד לפי א ב
ד"ר שמריהו בן פזי (כ) - אדרת
יוסי ברוך - גליל עליון
הרב אחיקם גץ (ת) -עכו
יעל דומב (כ) - הירושלמית
הרב משה הגר (ת )- בית יתיר
שי וייסבלום (ת+מ+פ) - עז שלמה
יובל כאהן (כ) - בני ציון
דוד נחמן (כ) - עין פרת
הרב יצחק ניסים (ת) - אלישע
הרב רפי פרץ (ת) - עצם
שימל (ת+מ)  -בני דוד

פירוט תפקידים ויעדים

(לפי החלטות הועד בישיבות ביום 13.7.17 בקשר להגדרת תפקידים יעדים ויחסים ועד מנהל מועצת המכינות-מטה- מנכ"ל- יו"רים יולי 17/תמוז עז)

מבנה המועצה (מתוך מסמך מאי 14)

 • ראשי המכינות החברות במועצה מהווים את הגוף הבוחר והאספה הכללית של המועצה.
 • חברי האספה הכללית יבחרו אחת לשנתיים את חברי ועד המכינות ואת יו''ר הוועד.
 • תכנית העבודה השנתית שיגבש הוועד תובא מראש לאספה הכללית של המועצה לדיון פתוח ולאישור, כמו גם החלטות וועד שיש להן השלכה ציבורית או ארגונית רחבה.
 • החלטות הוועד המנהל יופצו באופן קבוע בין המכינות החברות המועצה על מנת לקבל תגובות וביקורת.
 • חברי הוועד המנהל יתחלקו לוועדות משנה שילוו את התחומים השונים בהם עוסקת המועצה, בוגרים, גיוס משאבים, הפעלת חבר הנאמנים, חקיקה וכו'.
 • הצוותים יכינו את ניירות העבודה שיובאו לאישור הוועד, ויעמדו בקשר רציף את עובדי המועצה הרלוונטים לתפקידם.

הגדרת תפקידי הועד ע"י הוועד:

 1. לדון ולהכריע בשאלות של מדיניות המועצה , לרבות מדינות הצופה פני עתיד או תוצר של התפתחויות בשטח.
 2. לדון ולקבוע את יעדי העבודה של המועצה ואת תכנית העבודה הנגזרת של המטה ושל כל גוף אחר המופעל ע"י המועצה.
 3. לקבל דוחות תקופתיים מנושאי המשרה ולהעריכם לרבות על ידי בחינת התאמת ביצועי המועצה ליעדים המוגדרים ע"י הועד האסיפה והמכינות.
 4. לאשר הוצאות מהותיות שלא אושרו בתכנית העבודה, לאשר העסקת כח אדם שלא אושרה בתכנית העבודה.
 5. חברות בצוות/י משנה, ובצוותי אד הוק שמוקמים למימוש החלטות שונות.

הגדרת תפקידי יושבי הראש וחובותיהם ע"י המנכ"ל

 1. היו"רים אחראים לתכנן ולסייע בהובלת פעילות המועצה וקיבעת יעדיה.
 2. לחשם כך היו"רים עמדו בקשר שוטףך הכולל פגישה אחת לחודש (בימי חמישי בין ועד לועד) ל4 שעות עם ההנהלה הפעילה (המנכ"ל הסמנכ"לית ואסף)  לדיון שוטף בהתפתחויות, לסיוע בהתייעצות בדילמות של המטה והמועצה,  ולהגדרת והערכת  יעדים ואתגרים.
 3. לתכנן ולאשר בכללי את ישיבות הועד ותוכנן.
 4. להוות ביחד עם עוד 3 חברי ועדת כספים (כיום: שימל שי אביעד פרקש) פורום שדן, מייעץ וממליץ בנושא כספים ואיגום משאבים בהתנהלות השוטפת (הועד מחליט בנושאים מהותיים), וכן לאשר את רזולוציית התקציב ולהעמיד מתוכו את עיקרי השינויים והדילמות לאישור הועד. (לישיבות אלו יצורפו לפי הצורך מנהל הכספים רכזת גיוס משאבים וכ'ו).
 5. ליזום העלאת נושאים ודיונים, להוות כתבות לנושאי משרה במכינות שרוצים טיפול בנושאים.
 6. להיות יחד עם ההנהלה הפעילה (מנכ"ל סמנכ"לית ואסף) הגוף שדן ומנווט את פעולת המועצה המיידית במקרים משבריים או תקשורתיים.
 7. היו"רים חייבים להיות מחויבים לחזון המועצה ליעדיה ולהחלטות הועד.
 8. התנהלות: מפגש אחת לחודש בימי חמישי בבוקר (בין ישיבת ועד לישיבת ועד).

הגדרת תפקידי מנכ"ל על ידי הועד

 1. אחריות כוללת על פעילות המועצה והפעלת המטה בהתאם לתכנית העבודה וליעדיה- ארגונית, כח אדם וכספית.
 2. אחריות לכינוס הועד, כינוס היו"רים, כינוס צוותי משנה, כולל הכנת סדר יום על פי הצרכים ובעזרת הישיבות מקדימות, סיכום החלטות והפצתן.
 3. ייצוג שוטף ואחריות לייצוג כזה בפני משרדי הממשלה ומוסדות ממלכתיים, צה"ל ושרותי הביטחון, גורמי פילנטרופיה וסיוע בארץ ובחו"ל, תקשורת (כולל ניווטה לראשי מכינה/נשואי משרה/חניכים במקרי הצורך).
 4. אחריות להפעלה של חוג הידידים.
 5. אחריות להפעלה שוטפת של אחראי הפרוייקטים.
 6. פיתוח גיוס המשאבים והיקפי הפעילותשל המועצה והמכינות.

מטה - מכינות כלליות ומכינות תורניות (טרם אשור יבוא לדיון בישיבת הועד החדש)

 1. ככלל המועצה איננה מקדמת פעילות חד מיגזרית.
 2. החריגים לכלל 1:
  רכזי בוגרים, ימי עיון מדריכים-ר"מים, ימי עיון שאין הסכמה לגבי שילוב מיגדרי בהם.
 3. אין "דיונים  פנימיים" חד מיגזריים שאינם פתוחים ל, ומזמינים מראש את, המנכ"ל והיו"ר מהאגף המקביל .
 4. יו"ר וראשי מכינות מאחד האגפים  יפנו לכל גוף חיצוני בפרט לגורמי אכ"א ושרים, בשם המועצה ו/או בנושאים הקשורים לכלל, רק לאחר סיכום מראש ברמת יו"רים-מנכ"ל ו/או ועד,  לא ינצלו את מעמדם ותוארם לקדם עניינים הקשורים רק למכינה "שלהם" או לעניינם האישי, ולא יציגו עמדות שלא סוכמו והוסכמו מראש ע"י הפורום המצומצם או הועד בפגישה בתוקף מעמדם ותוארם.

ישיבת ועד עז 9 (סיכום שנה) שנערכה ב 13.7.17

ישיבת ועד ארוכה מהרגיל וחשובה לטעמי מאד נערכה ביום חמישי 13.7.17 פרוטוקול מלא יפורסם בשבוע הבא (ההחלטות הנגועות למאפייני התפקידים ובתי המדרש שמפורסמות בעדכון זה).

בתי מדרש
לאור שינוי בנושא התמיכה בבוגרים (פירוט בעדכון הבא לאחר האסיפה) ודיון ארוך הוסכם כדלקמן:

א. בתי מדרש בוגרים + בשותף:
1. לא יימשך מימון אוטומטי של בתי המדרש. יזמות ראויות לפי הכללים של הבוגרים ייתמכו לפי בדיקה וצורך. (כרגע נראה שנחלאות (שמוביל פנסח עציון) וגבעת שמואל בתורניות, וכן ו"בשותף" הירושלמי וגם ה"בשותף" הכפר סבאי והגלילי יימשכו אם כי לא בטוח שיהיה צורך לתמוך בכולם כספית או באותו היקף.

ב. 1. בתי מדרש מנהלים חינוכיים כלליות:
ייערכו 6 מפגשים יומיים (אחת לחודש) מסוף חגי תשרי לחגי פסח. המפגש יקודש לשאלות חינוכיות מקצועיות בלבד לרבות שיתוף עמיתים וינוהל באחריות המועצה תוך מחויבות המשתתפים לכל הפגישות. (גופים אחרים שיבקשו לקיים סמינרים רעיוניים תוכניים יעשו זאת בלי מעורבות של המועצה). המועצה תחזיר את הוצאות הנסיעה של המשתתפים למכינה של המשתתפים לפי כללים שייקבעו ותדאג לכיבוד ארוחות וכדו'.

ב.2. מפגשי ר"מים:
ייערכו 2 או 3 מפגשי ר"מים בשנה בנושאים חינוכיים. המועצה תחזיר את הוצאות הנסיעה של המשתתפים למכינה של המשתתפים לפי כללים שייקבעו ותדאג לכיבוד ארוחות וכדו'.

ב.3. מפגשי מנהלים אדמיניסטרטיבים/מינהלנים:
ייערכו 2 או 3 מפגשי ר"מים בשנה בנושאים חינוכיים. המועצה תחזיר את הוצאות הנסיעה של המשתתפים למכינה של המשתתפים לפי כללים שייקבעו ותדאג לכיבוד ארוחות וכדו'.

ג. בית מדרש ראשי מכינות!
ייערכו 6 מפגשים, אחת לחודש מסוף חגי תשרי ועד חגי פסח. את המפגש יובילו שני ענקי רוח משני העולמות הלימוד יעסוק בשאלות השיח בתקווה לקיים בסוף הדרך כנס נס הרים שני שבו יורחב המסמך לרזולוציות נוספות.  בית מדרש זה יהיה פתוח בפני ראשי מכינות בלבד שיתחייבו להשתתף בכל המפגשים ויתקיים בכל מספר משתתפים. הניהול הכיבוד וההכנות באחריות המועצה, הוצאות הנסיעה יוחזרו למכינות של המשתתפים לפי הכללים שייקבעו וכן תשולם למכינה הוצאות יום העבודה של ראש המכינה לפי הכללים שייקבעו. 

פרטים על שיחזור הפלגת האקסודוס

להורדה לחץ >>

להורדה לחץ>>

להורדה לחץ>>

תכניות של הישיבה החילונית בינ"ה

"הבוסתן" - תוכנית קיץ עם הגן הבוטני, מכוונת יותר לסטודנטים, שתתחיל ב27/8 - יום פתוח ב23/7 וב3/8

הבוסתן

תוכנית החורף  של הישיבה החילונית בירושלים, מכוונת לגילאי 20-26, שתתחיל ב15/10 - יום פתוח ב24/7

להורדת הפלייר לחץ >>

חגי גולן - סיורים והרצאות

שלום,
שמי חגי גולן ובדצמבר האחרון פרשתי מצה"ל אחרי 43 שנות שירות. את העשרים האחרונות מהן עשיתי כמפקד ועורך ראשי של "מערכות" כתב העת והוצאת הספרים של צה"ל. שנים רבות הדרכתי טיולים באופן התנדבותי ובשנת 2013 קבלתי רשיון מורה דרך. מצורף מקבץ הצעות סיור שבניתי אשר להבנתי עשויות להתאים מאוד לתכנים שאתם מלמדים ומחנכים במכינות.כל הצעה לסיור יכולה להיות בסיס לדיאלוג להתאמתו לצרכים ולרצונות של כל מכינה.

 בנוסף אשמח להרצות על מגוון נושאים בתחום הביטחון והגיאופוליטיקה כגון: מלחמות ישראל, צמיחת מערך המילואים ודעיכתו, מהם כוחות מיוחדים ומה ייעודם, תחרויות הלמידה בין צה"ל לאויביו, על צבא והתישבות משני צדי הגבול(הצ'רקסים ברמה, השומר, חומה ומגדל, הפלמח, הנחל, כפרי המבא הסורי).

אשמח להפגש ולהציג את הדברים בפירוט, כמובן שברשותי כל האישורים המנהליים והביטוחיים לארגון והובלת סיורים.

בברכה
חגי גולן נייד - 0529210436

להורדה לחץ>>

סדנת הישרדות ועיצוב בטבע

סדנת הישרדות ועיצוב בטבע 1

תוכנית הלימוד של ״מגדל 1״בשיתוף ליבא לשנת התשע״ח

להורדה לחץ>>

מפגשים עם דוברים פלסטינים

בשנתיים האחרונות נערכים מפגשים בין דוברים פלסטינים ובין קבוצות וגופים בחברה הישראלית. מטרת המפגשים לתת לאזרחים ישראלים אפשרות לשמוע על עמדות  הרשות הפלסטינית בנושא היחס למדינת ישראל, הטרור,נכונות לשלום,הסתה,גבולות, התנחלויות ועוד, וזאת בדרך של הסברה ישירה ללא תיווך תקשורת ופוליטיקאים, ומתן אפשרות לשאלות והבעת דיעות באוירה של דיון, ללא התלהמות ותוך כבוד הדדי. למפגשים מגיעים שניים או שלושה אנשים מרמאללה, חברי הועדה לאינטראקציה-קשר עם החברה הישראלית. ועדה זאת הוקמה ע''י אבו מאזן כדי להביא בפני הציבור הישראלי את עמדות הרשות הפלסטינית ישירות וללא סילופים ועיוותים אשר נעשים לטענתם ע''י אמצעי תקשורת ופוליטיקאים.

מפגשים כאלה נעשו  מניר יצחק ובאר שבע בדרום ועד קיבוץ עמיר בצפון, קיימנו מפגשים אלה במכינות קדם צבאיות בגליל; ברעם, כפר הנשיא, מעין ברוך,בדרום; מכינה קד''צ נחשון - בשדרות,מצודת יואב, שובל. עם המכינות הקד''צ פארן, שדה בוקר ועם בוגרי ''המחנות העולים''.

המפגשים מתנהלים בעברית ואו בערבית עם תרגום מיידי לעברית. פעולה זאת היא הסברתית, נעשית בשקיפות מלאה ומיועדת להביא למשתתפים תובנה נוספת על יסודות הסכסוך הישראלי פלסטיני ועל האפשרויות לפתרון אם בכלל. חברי הועדה הפלסטינית נכנסים ויוצאים משטח הרשות לשטח ישראל באישור וידיעת הגורמים הבטחוניים. מבקש מכל גוף, קבוצה או יחידים היכולים לארגן פגישה כזאת או לעזור באירגון פגישות כאלה לפנות אלי במייל או טלפונית.

אלי ספרן- מס''ד [מחנה סוציאל דמוקרטי] sasatour@ksasa.co.il
050-5511868  054-2874243  safran.eli63@gmail.com