תאריך: רביעי, דצמבר 18, 2019 0:00 - 1:00
קטגוריות: ימי עיון ואספות של המועצה*